Κείμενα Ψαλτικής τέχνης

ανἐκδοτα κείμενα σε βιβλία βυζαντινής μουσικής

Kατά το παρελθόν έχουμε δημοσιεύσει διάφορα ανέκδοτα κείμενα μελοποιών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής από χειρόγραφες πηγές.

Παρακάτω θα βρείτε διαφόρους συνδέσμους με αυτά τα κείμενα

Πεντηκοστάρια Μπαλασίου ιερέως (link)

Στίχος Πολυελαίου Δουλοι Κύριον, Και το μνημόσυνόν σου, Μανουήλ του Χρυσάφου, ήχος πλ. δ΄ (link)

Στίχος Πολυελαίου Επι τον ποταμόν, Γρηγορίου δομεστίκου, ήχος γ΄ (link)

Δοξαστικόν Εκλογής εις αρχαγγέλους, Νικηφόρου Ηθικού, ήχος πλ. β΄ (link)